|  e-ISSN: 2791-8238

Orjinal Araştırma Makalesi | Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 2(2) 40-55

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

ss. 40 - 55   |  DOI: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53688/re.10   |  Makale No: read.2022.003

Yayın tarihi: Haziran 21, 2022  |   Okunma Sayısı: 32  |  İndirilme Sayısı: 277


Özet

Bu araştırmada okul yöneticilerinin okullarda örgüt kültürüne yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Belirlenen araştırma konusuna uygun olarak pozitivist felsefenin bilimde kurduğu egemenliğe karşı bir yaklaşım olan fenomenoloji araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde bulunan okullarda görev yapan okul yöneticileri oluşturmuştur. Belirlenen okullarda, görev süreleri 10 ile 18 yıl arasında değişen, beş ilkokul, üç ortaokul ve iki lise olmak üzere toplamda on okul müdürüne örgüt kültürüne yönelik araştırma kapsamında görüşme formu uygulanmıştır. Mülakatlardan elde edilen verilerin analizinde; bütünü algılayabilmek amacıyla tüm veriler birer defa okunmuştur. Fenomene yönelik algıyı ortaya çıkarmak amacıyla da tüm veriler bir kez daha okunmuştur. Ardından anlamlı birimler oluşturulmuş ve bu anlamlı birimler dönüştürülerek psikolojik anlamları ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra her yönetici için bir profil oluşturulmuş ve anlamlı birimlerin sentezi yapılarak fenomenin yapısı ortaya çıkarılmıştır. Bulgular kısmı da bu doğrultuda şekillenmiştir. Elde edilen bulgulardan, yöneticilerin çoğunluğunun örgüt kültürünü kuruma ait değerler olarak gördüğü, yöneticilerin doğru geliştirilmiş bir örgüt kültürünün yönetime olumlu katkılar sağlayacağını düşündüğü, informal iletişimin yönetime etkisinin hem olumlu hem de olumsuz yönler içerebileceğinin düşünüldüğü ve örgüt kültürünün oluşumunda örgüt içi etkilerden etkili iletişimin, örgüt dışı etkilerden ise kurumun bulunduğu bölgenin kültürü ile örgüt kültürünün etkileşiminin ağırlıklı olarak katkısı olduğunu beyan ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma, okul yöneticilerinin örgüt kültürüne yönelik görüşlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve elde edilecek sonuçlar doğrultusunda gerekli önerilerin sunulabilmesi açısından önem taşımaktadır.

 

In this study, it is aimed to get the opinions of school administrators about organizational culture in schools. In accordance with the determined research topic, the phenomenology research method, which is an approach against the dominance of positivist philosophy in science, was used. The study group of the research consisted of school administrators working in schools in Ankara in the 2013-2014 academic year. Within the scope of the research on organizational culture, interview forms were applied to a total of ten school administrators, five of whom work in primary school, three in middle school and two in high school, whose terms of office vary between 10 and 18 years in the selected schools. In the analysis of the data obtained from the interviews, all data were read once in order to perceive the whole. In order to reveal the perception towards the phenomenon, all data were read once again. Then, meaningful units were formed, and their psychological meanings were revealed by transforming these meaningful units. Then, a profile was created for each school administrator and the structure of the phenomenon was revealed by synthesizing meaningful units. The findings section is also shaped in this direction. The results, depending on the statements of the school administrators, are as follows; Most administrators see organizational culture as values belonging to the organization. Administrators think that a properly developed organizational culture will make positive contributions to the administrators. It is thought that the effect of informal communication on school management can include both positive and negative aspects. In the formation of organizational culture, it is thought that effective communication from the internal factors, and as the external effect the interaction of the culture of the region where the institution is located, and the organizational culture mainly contribute. The research is essential in terms of determining and evaluating school administrators' views on organizational culture and presenting necessary suggestions in line with the results to be obtained.

Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, okul, eğitim, okul yöneticisi (Organization culture, school, education, school administrator)


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
ALPASLAN, M.S. (2022). Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools) . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 40-55. doi: http://dx.doi.org/10.53688/re.10

Harvard
ALPASLAN, M. (2022). Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools) . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), pp. 40-55.

Chicago 16th edition
ALPASLAN, Mehmet Selim (2022). "Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools) ". Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2):40-55. doi:http://dx.doi.org/10.53688/re.10.

Kaynakça

  Akturan, U. ve Esen, A. (2008). Fenomenoloji. T. Baş ve U. Akturan (Ed.) içinde, Nitel araştırma yöntemleri (83-98). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Al-Ali, A. A., Singh, S. K., Al-Nahyan, M., & Sohal, A. S. (2017). Change management through leadership: the mediating role of organizational culture. International Journal of Organizational Analysis, 25(4), 723-739. https://doi.org/10.1108/IJOA-01-2017-1117

  Andish, H. A., Yousefipour, M., Shahsavaripour, H., ve Ghorbanipour, A. (2013). Organizational culture and its impact in organizations. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5, 1126-1130. https://journal-archieves32.webs.com/1126-1130.pdf

  Bektaş, M. ve Erdem, R. (2015). Örgütlerde informal iletişim süreci: kavramsal bir çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1) , 125-139. https://doi.org/10.5578/jeas.9446

  Belias, D., Koustelios, A., Vairaktarakis, G., ve Sdrolias, L. (2015). Organizational culture and job satisfaction of Greek banking institutions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 314-https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1206

  Bellei, C., Vanni, X., Valenzuela, J. P., ve Contreras, D. (2016). School improvement trajectories: an empirical typology. School Effectiveness and School Improvement, 27(3), 275-292. https://doi.org/10.1080/09243453.2015.1083038

  Berberoğlu, G. (1990). Örgüt kültürü ve yönetsel etkinliğe katkısı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari

  Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 153-161. https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/49315/630216

  Bitsani, E. (2013). Theoretical approaches to the organizational culture and the organizational climate: Exploratory research examples and best policies in health care services. Journal of human resource management, 1(4), 48-58. : https://doi.org/10.11648/j.jhrm.20130104.11

  Daniëls, E., Hondeghem, A. ve Dochy, F. (2019). A review on leadership and leadership development in educational settings. Educational research review, 27, 110-125. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.02.003

  Deblois, C., Corriveau, L., Guilbert, N., Lajoie, G., Savard, L., ve Cote, E. (1994). Organizational culture of secondary schools and students' academic progress. CRIRES Bulletin, 1(2), 1-13. https://crires.ulaval.ca/sites/default/files/no_02_1993_en.pdf

  Eaton, D., ve Kilby, G. (2015). Does your organizational culture support your business strategy? Journal for Quality and Participation, 37(4), 4-7. https://www.proquest.com/docview/1652619699?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true

  Efeoglu, I. E., ve Ulum, Ö. G. (2017). Organizational culture in educational ınstitutions. International Journal of Social Science, 54, 39-56. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3778

  Flamholtz, E. G. ve Randle, Y. (2012). Corporate culture, business models, competitive advantage, strategic assets and the bottom line: Theoretical and measurement issues. Journal of Human Resource Costing & Accounting,16(2), 76-94. https://doi.org/10.1108/14013381211284227

  Giorgi, A. (1997). The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure. Journal of Phemomenological Psychology, 28(2), 235-260. https://doi.org/10.1163/156916297X00103

  Giorgi, A. ve Giorgi, B. (2003). Phenomenology. Smith, J. A. (Edit.), Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Sage Publications, Inc

  Güçlü, N. (2003). Örgüt kültürü. Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergis, 3(6), 147-159. http://journals.manas.edu.kg/mjsr/oldarchives/Vol03_Issue06_2003/295.pdf

  Harris, A., ve Chapman, C. (2004). Improving schools in difficult contexts: Towards a differentiated approach. British Journal of Educational Studies, 52(4), 417–431. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2004.00276.x

  Himmetoğlu, B., Ayduğ, D., ve Bayrak, C. (2020). School administrators’ opinions on rumor and gossip network as an ınformal communication type in schools. Cukurova University Faculty of Education Journal, 49(1), 45-72. https://doi.org/10.14812/cufej.655071

  Hosseini, S. H., Hajipour, E., Kaffashpoor, A. ve Darikandeh, A. (2020). The mediating effect of organizational culture in the relationship of leadership style with organizational learning. Journal of human Behavior in the social environment, 30(3), 279-288. https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1680473

  Kale, N. (2014). Felsefiyat. Pegem Akademi.

  Kane‐Urrabazo, C. (2006). Management's role in shaping organizational culture. Journal of Nursing Management, 14(3), 188-194. https://doi.org/10.1111/j.1365-2934.2006.00590.x.

  Karada, E., ve Öztekin, O. (2018). The effect of authentic leadership on school culture: A structural equation model. International Journal of Educational Leadership and Management, 6(1), 40-https://doi.org/10.17583/ijelm.2018.2858

  Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

  Kızıloğlu, M. (2021). The impact of school principal's leadership styles on organizational learning: Mediating effect of organizational culture. Business & Management Studies: An International Journal, 9(3), 822-834. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i3.1814

  Kök, S. B., ve Özcan, B. (2012). Örgüt kültürünün oluşumunda etkili olan faktörler ve örgütsel bağlılık ilişkisi: bankacılık sektöründe bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(2), 113-131. http://gkd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_283097.pdf

  Kraut, R. E., Fish, R. S., Root, R. W., ve Chalfonte, B. L. (1990). Informal communication in organizations: Form, function, and technology. In human reactions to technology: Claremont symposium on applied social psychology (pp. 145-199).

  Lee S.Y. (2020). Analysis of the effect of school organizational culture and professional learning communities on teacher efficacy. Integration of Education, 24(2), 206-217. https://doi.org/10.15507/1991-9468.099.024.202002.206-217

  Lee, M., ve Louis, K. S. (2019). Mapping a strong school culture and linking it to sustainable school

  improvement. Teaching and Teacher Education, 81, 84-96. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.02.001

  Maryati, E., Fitria, H. ve Rohana, R. (2020). The influence of principal’s leadership style and organizational culture on teacher’s performance. Journal of Social Work and Science Education, 1(2), 127-139. https://doi.org/10.52690/jswse.v1i2.38

  Megawaty, M., Saeni, N. ve Baottong, M. H. (2021). Organizational culture and leadership style against

  employee performance. Point Of View Research Management, 2(1), 59-65. https://www.journal.accountingpointofview.id/index.php/POVREMA/article/view/128

  Minayarni, M., Ahmad, S. Ve Wahidy, A. (2021). The influence of leadership and school culture on the performance of state SMP teachers in Sungai Pinang subdistrict, ogan ilir regency. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(2), 4963-4966. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1734 Negis-Isik,  A.,  ve  Gursel,  M.  (2013).  Organizational  culture  in  a  successful  primary  school:  An ethnographic  case  study. Educational  Sciences:  Theory  and  Practice, 13(1),  221-228. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1016652.pdf

  Nguyen, N., ve Aoyama, A. (2014). Achieving efficient technology transfer through a specific corporate culture facilitated by management practices. The Journal of High Technology Management Research, 25, 108-122. https://doi.org/10.1016/j.hitech.2014.07.001

  Niemann, R., ve Kotzé, T. (2006). The relationship between leadership practices and organisational culture: an education management perspective. South African Journal of Education, 26(4), 609-

  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.861.1606&rep=rep1&type=pdf Nikpour, A. (2017). The impact of organizational culture on organizational performance: The mediating

  role of employee’s organizational commitment. International Journal of Organizational Leadership, 6, 65-72. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3333078

  Pathiranage, Y. L., Jayatilake, L. V., ve Abeysekera, R. (2020). A literature review on organizational culture towards corporate performance. International Journal of Management, Accounting and Economics, 7(9), 522-544. https://www.researchgate.net/publication/344667769

  Patrick, H. A.(2010), Organization culture and its impact on diversity openness in the information technology organizational context. Dimensions, 1(1), 67-72. https://scholar.google.com/scholar?cluster=13740259840707842416&hl=en&oi=scholarr

  Riveras-León, J. C., ve Tomàs-Folch, M. (2020). The organizational culture of ınnovative Schools: The role of the principal. Journal of Educational Sciences, 2(42), 21-37. https://doi.org/10.35923/JES.2020.2.02

  Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4th ed.). John Wiley & Sons.

  Schneider, B., Ehrhart, M. G. ve Macey, W. H. (2013). Organizational climate and culture. Annual review of psychology, 64, 361-388. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143809

  Scott, J. T., R. Mannion, H. T. O. Davies, and Marshall M. I.(2003). The quantitative measurement of organizational culture in health care: A review of the available ınstruments. Health Services Research 38(3), 923-945. https://doi.org/10.1111/1475-6773.00154

  Soares, J., Indiyati, D., ve Ghina, A. (2021). The effect of organizational culture and leadership style on employees at radio televisao de timor leste. Empresa Publico (RTTL. EP), Timor-

  Leste. International Journal of Science and Society, 3(1), 19-32. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i1.263

  Vito, R. (2020). Key variations in organizational culture and leadership influence: A comparison between three children’s mental health and child welfare agencies. Children and Youth Services Review, 108, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104600

  Warrick, D. D. (2017). What leaders need to know about organizational culture. Business Horizons, 60(3), 395-404. http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2017.01.011