|  e-ISSN: 2791-8238

Orjinal Araştırma Makalesi | Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 2(2) 24-39

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students)

Güliz ŞAHİN, Tuğçe DEMİR, Ömer KÜMÜŞ & Nilgün KEPENEK

ss. 24 - 39   |  DOI: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53688/re.11   |  Makale No: read.2022.002

Yayın tarihi: Haziran 21, 2022  |   Okunma Sayısı: 74  |  İndirilme Sayısı: 245


Özet

Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin yordanmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili merkez ilçelerinde bulunan dört ilkokuldan, kolay örnekleme yöntemi ile seçilen ve gönüllü katılım sağlayan 604 ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Horzum ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, Susar-Kırmızı (2006) tarafından geliştirilen “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ve ilgili alan yazın taraması yapılarak düzenlenen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İlişkisel tarama modellerinden korelasyonel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır.  Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerinin yüksek seviyede, bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. İlkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki düzeyini belirlemek amacıyla yapılan Spearman Korelasyon Analizi sonucunda öğrencilerin her iki ölçekten aldıkları puanlar arasında ters yönlü doğrusal ilişki olduğu görülmektedir. Araştırma alt problemleri arasında yer almamasına rağmen kişisel bilgi formu desteğiyle elde edilen bulgulara bakıldığında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre okumaya yönelik tutum düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeni göz önüne alınarak öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyleri ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin yüksek olduğu ve kız öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

 

This research aims to predict the relationship between fourth-grade primary school students' computer game addiction and their attitudes towards reading. The sample of the research consists of 604 fourth-grade students from four primary schools in the central districts of Balıkesir province in the 2019-2020 academic year, who were selected by an easy sampling method and participated voluntarily. In the research, "Computer Game Addiction Scale for Children" developed by Horzum et al. (2008), "Attitude towards Reading Scale" developed by Susar-Kırmizi (2006), and a personal information form prepared by scanning the relevant literature were used as data collection tools. The correlational research method, one of the relational screening models, was used in this study. The analysis of the obtained data was carried out using the SPSS 22.0 package program and the level of significance was taken as .05. As a result of the research, it was seen that the students participating in the study had a high level of attitude towards reading and a low level of computer game addiction. As a result of the Spearman Correlation Analysis conducted to determine the level of relationship between students' computer game addiction and their attitudes towards reading, it is seen that there is an inverse linear relationship between the scores of the students from both scales. Although it was not among the sub-problems of the research, when the findings obtained with the support of the personal information form were examined, it was found that the level of attitude towards the reading of female students was higher than that of male students. Considering the gender variable, the relationship between students' computer game addiction levels and their attitudes towards reading was also examined. Accordingly, it is seen that male students have higher levels of computer game addiction than female students, and female students' attitudes towards reading are higher than male students.

Anahtar Kelimeler: Okumaya yönelik tutum, bilgisayar oyun bağımlılığı, ilkokul, dördüncü sınıf öğrencileri (Attitude towards reading, computer game addiction, primary school, fourth grade students)


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
SAHIN, G., DEMIR, ., KUMUS, . & KEPENEK, . (2022). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students) . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 24-39. doi: http://dx.doi.org/10.53688/re.11

Harvard
SAHIN, G., DEMIR, ., KUMUS, . and KEPENEK, . (2022). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students) . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), pp. 24-39.

Chicago 16th edition
SAHIN, Guliz, Tugce DEMIR, Omer KUMUS and Nilgun KEPENEK (2022). "İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students) ". Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2):24-39. doi:http://dx.doi.org/10.53688/re.11.

Kaynakça

  Ak, E. (2019). Ekrandan okumanın ilkokul öğrencilerinin okuma becerilerine ve okumaya yönelik tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.

  Akkaya, N. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe dersinde okuduğunu anlama stratejilerini kullanmanın tutuma etkileri. Milli Eğitim Dergisi. 41 (191), 68-77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36191/406890

  Aksoy, Z. (2018). Adolesanlarda oyun bağımlılığı, yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

  Atak, F. (2020). 10-14 Yaş arasındaki çocukların dijital oyun bağımlılığı ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

  Başaran, M. ve Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 29(1), 73-92. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6745/90688

  Başaran, M. (2014). Dördüncü sınıf seviyesinde ekrandan ve kâğıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2). https://doi.org/10.12780/UUSBD307

  Bekar, B. (2018). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ve olmayan çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

  Biçer, N. ve Duruhan, E. (2014). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Milli Eğitim Dergisi, 44 (204), 199-213. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36160/406476

  Biçer, B. B. (2020). 6-12 yaş arası dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklarda ekran maruziyeti ve anne-baba internet güvenliği ve bilinçli internet kullanımı bilgisinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış tıpta uzmanlık]. Ankara Üniversitesi.

  Boz, İ. ve Ulusoy, M. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma tutumu ile okuduğunu anlama düzeyi ve rutin olmayan problem çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 13-24. https://doi.org/10.15659/ankad.v4i1.72

  Bulut, S. ve Susar Kırmızı, F. (2021). İlkokul öğrencilerinin ekrandan okumaya yönelik tutumları. Temel Eğitim, (11), 17-29. https://doi.org/10.52105/temelegitim.11.2

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (25. Baskı). Pegem Akademi.

  Cabir, F. B. (2019). Adolesanlarda oyun bağımlılığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

  Ceran, E., Oğuzgiray Yıldız ve M., Özdemir, İ. (2015). İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin cinsiyet ve yaşa göre incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 151-166. https://doi.org/10.19126/suje.70062

  Cengizhan, C. (2005). Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımında yeni bir boyut: internet bağımlılığı. M.U. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (22), 83-98. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/360/2008

  Çalışkan, E. F. (2019). Aile katılımlı okuma etkinliklerinin ilkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine, okuma motivasyonuna ve okuma tutumuna etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.

  Çelik, B. (2021). Yüksek ve düşük düzeyde hayır diyebilme becerisine sahip olan öğrencilerin sosyal anksiyete ve bilgisayar oyun bağımlılığı açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

  Çevik, O. (2021). Dijital oyun bağımlılık düzeyinin çocuklardaki narsisizm ve mutluluğa etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa.

  Çiftçi, Ö. ve Temizyürek, F. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 109-129. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19561/208532

  Çilesiz, Ö. (2020). İlkokul öğrencilerinin okuma stillerinin okumaya yönelik tutumlarını yordama gücü [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

  Deveci, C. (2019). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu sürece ilişkin öğretmen görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Trabzon Üniversitesi.

  Demirel, G. ve Yağmur, K. (2017). Uluslararası PIRLS uygulamaları ölçütlerine göre Türk öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 95-106. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlere/issue/30938/332468

  Dündar, A., Güllü, M., Arslan, C. ve Murathan, F. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılıklarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012(9), 89-100. https://doi.org/10.14520/adyusbd.301

  Elmacıgil, Y. A. (2021). İlkokul çağındaki çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ile akran zorbalığı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Üsküdar Üniversitesi.

  Erboy, E. (2010). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığına etki eden faktörler [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.

  Erdoğan, D. G. ve Demir, Y. E. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 85-96. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/30334/327406

  Erol, M. ve Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilkokul öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529-551. https://doi.org/10.37669/milliegitim.766194

  Fraenkel, J. R., & Wallen, N. (2000). How to design and evaluate research in education (4th ed.). McGraw-Hill.

  Gaming In Turkey (2021, 18 Şubat). Türkiye oyun sektörü 2020 raporu. https://www.gaminginturkey.com/turkiye-oyun-sektoru-raporu-2020.pdf adresinden 8 Haziran 2021 tarihinde alınmıştır.

  Gaming In Turkey (2022, 12 Nisan). Türkiye oyun sektörü 2021 raporu. https://www.gaminginturkey.com/turkiye-oyun-sektoru-raporu-2021.pdf adresinden 10 Haziran 2022 tarihinde alınmıştır.

  Gökçearslan, Ş. ve Durakoğlu, A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 419-435. https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47938/606448

  Gökalp, B. (2021). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı belirleyen etkenler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Medipol Üniversitesi.

  Gül, V. (2008). Boş zaman etkinliklerinin okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumlar üzerindeki etkililiği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

  Gülbeyaz, E. (2021). Orta çocukluk dönemi çocukların bağlanma stilleri ile bilgisayar oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Haliç Üniversitesi.

  Gürsu, E. (2021). Çocuklarda bilgisayar oyunu bağımlılığı ve bu bağımlılığın youtube ile ilişkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

  Horzum, M., B, Ayas, T. ve Balta, Ö. Ç. (2008). Computer game addiction scale for children. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 76-88. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21450/229637

  Horzum, M. B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 56-68. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/268

  İçen, B. (2018). İlköğretim birinci kademe öğrencilerin sanal oyun bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Okan Üniversitesi.

  İnal, A. G. Y., Çağıltay, K. (2005, Mayıs, 14). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihlerini etkileyen faktörler. [Sempozyum].  Eğitimde Yeni Yönelimler II Eğitimde Oyun Sempozyumu, Ankara, Türkiye.

  Kalaycı, Ş. (2010). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5. Baskı) Asil Yayın Dağıtım.

  Karacaoğlu, D. (2019). Çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ile aile ilişkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

  Karadoğan, Z. (2020). Etkileşimli kitap okuma uygulamalarının okuduğunu anlama becerisi ve tutuma etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi.

  Kanmaz, A. (2012). Okuduğunu anlama stratejisi kullanımının okuduğunu anlama becerisi, bilişsel farkındalık, okumaya yönelik tutum ve kalıcılığa etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.

  Katrancı, M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kitap okuma motivasyonlarının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 49-62. https://doi.org/10.16916/aded.41165

  Kayhan Aygün, S. (2021). Pandemi sürecinde çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ile uyku bozukluğu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış tıpta uzmanlık]. Sağlık Bilimleri Üniversitesi.

  Kayıpmaz, A. Ç. (2011). Probleme dayalı öğrenmenin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.

  Kızgın, A. ve Baştuğ, M. (2020). Okuma motivasyonu ve okuduğunu anlama becerisinin akademik başarıyı yordama düzeyi. Journal of Language Education and Research, 6(2), 601-612. https://doi.org/10.31464/jlere.767022

  Koçakoğlu, U. (2019). İlköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığının obezite ile ilişkisi [Yayınlanmamış tıpta uzmanlık]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.

  Kök Eren, H. ve Örsal Ö. (2018). Çocuklarda bilgisayar oyunu bağımlılığı ve yalnızlık. Iran J Public Health, 47(10), 1504-1510. https://doi.org/10.51982/bagimli.866578

  Kurtbeyoğlu, Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinin demografik özelliklerinin oyun bağımlılığı ile ilişkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.

  Kuşdemir, Y. (2019). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 75-86. https://doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.003

  Leylek, B. Ş. (2018). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin gelişiminde ve okumaya yönelik tutumlarında dijital hikâyelerin etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.

  Medikoğlu, O. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerinin belirlenmesi ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.

  Mete, G. (2020).  Okuryazarlık türleri ve 2023 eğitim vizyonu belgesi. Kesit Akademi Dergisi, (22), 109-120. https://doi.org/10.29228/kesit.40368

  MEB. (2019). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2018 Türkiye ön raporu. (Yayın no.10). http://pisa.meb.gov.tr/eski%20dosyalar/wp-content/uploads/2020/01/PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf

  MEB. (2020a). Dört beceride Türkçe dil sınavı: pilot çalışma sonuçları 2020. (Yayın no.11). https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/20094146_Dort_Beceride_Turkce_Dil_Sinavi_Ocak_2020.pdf

  MEB. (2020b). Uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması TIMSS 2019 Türkiye ön raporu. (Yayın no.15). https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/10175514_TIMSS_2019_Turkiye_On_Raporu_.pdf

  MEB. (2020c, 7 Eylül). Okuryazarlık seferberliği ile 1 milyon kişi okuryazar oldu. https://www.meb.gov.tr/okuryazarlik-seferberligi-ile-1-milyon-kisi-okuryazar-oldu/haber/21589/tr adresinden 30 Haziran 2021 tarihinde alınmıştır.

  Nayın Arıca, H. (2021). Özel yetenekli çocukların bilgisayar oyun bağımlılıkları düzeyi ile ebeveynlerinin farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

  Onguner, S. (2020) 7-18 yaş arası çocuklarda internet bağımlılığı ve çocukların günlük alışkanlıkları üzerindeki olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış tıpta uzmanlık]. Sağlık Bilimleri Üniversitesi.

  Oral, A.H. ve Arabacıoğlu, T. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 44-60. http://doi.org/10.24315/tred.450656

  Önder, Ç. (2019). İnternet ve dijital oyun bağımlılığı açısından riskli adolesanların sağlık sorunlarının omaha sistemi ile değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa.

  Sallayıcı, Z. (2019). Çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi ile davranış problemleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

  Sayıcı, H. (2019). İlkokula devam eden çocukların anne tutumları ile bilgisayar oyun bağımlılığı arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

  Sirem, Ö. ve Baş, O. (2021). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin sınıftaki davranışlarının incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 645-662. https://doi.org/10.37669/milliegitim.699644

  Söylemez, A. (2021). Bilişsel davranışçı oyun terapisi temelli psiko-eğitim programının çocuklarda şiddet içerikli dijital oyun bağımlılığı ve saldırganlık düzeylerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi.

  Susar Kırmızı, F. (2006). İlköğretim 4. sınıf Türkçe öğretiminde çoklu zeka kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zeka alanları üzerindeki etkileri [Yayınlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

  Steam, Valve Corporation (2021, 13 Ocak). Steam- 2020 yılı değerlendirmesi. https://store.steampowered.com/news/group/4145017/view/2961646623386540826?l=turkish adresinden 8 Haziran 2021 tarihinde alınmıştır.

  Steam, Valve Corporation (2022, 9 Mart). Steam- 2021 yılı değerlendirmesi. https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/3133946090937137591 adresinden 10 Haziran 2022 tarihinde alınmıştır.

  Şahin, C. ve Tuğrul, V. M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 4(3), 115-130. https://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewArticle/338

  Şahin, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin okuma tutumları ve okuma motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi,7(4), 914-940. https://doi.org/10.16916/aded.585809

  Şahin Öztürk, İ. (2019). İlkokul öğrencilerinin bilgisayar kullanma amaçları ve bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi].  Necmettin Erbakan Üniversitesi.

  Şahin, N. (2022). İlkokul öğrencilerinin okuma ve yazmaya yönelik tutumlarının ev okuryazarlık ortamı bağlamında değerlendirilmesi: bir karma yöntem araştırması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.

  Taş, İ. ve Güneş, Z. (2018). 8-12 yaş arası çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı, aleksitimi, sosyal anksiyete, yaş ve cinsiyetin incelenmesi. Klinik Psikiyatri 2019. 22, 83-92. http://doi.org/10.5505/kpd.2018.17894

  T.C. Sağlık Bakanlığı (2019). Dijital oyun bağımlılığı çalıştayı sonuç raporu, 2019. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/usxdh.pdf adresinden 15 Mayıs 2021 tarihinde alınmıştır.

  Türk Dil Kurumu, (2005). Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları.

  Ulum, H. (2016). Çocuklarda bilgisayar oyunu bağımlılığı ile duygu ayarlayabilme arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çağ Üniversitesi.

  Uysal Dede, K. (2019). İlkokul öğrencilerinin sevdikleri karakterlerin yer aldığı metinlerin okuma motivasyonuna ve okumaya yönelik tutuma etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.

  World Health Organization (2020, 11 Mart). WHO director-general's opening remarks at the media briefing on covıd-19- 11 march 2020. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 adresinden 15 Mayıs 2021 tarihinde alınmıştır.

  Yağcı, B. (2020) Çevrimiçi oyun bağımlılarında algılanan sosyal destek ve algılanan stres düzeyi ilişkisi var mıdır? [Yayımlanmamış tıpta uzmanlık]. Sağlık Bilimleri Üniversitesi.

  Yavuz, S. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonları ile okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi (Esenler ilçe örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Giresun Üniversitesi.

  Yeşilbağ, Z. A. (2019). Okuduğunu anlama başarısızlığı olan öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.

  Yıldız, M. ve Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 793-815. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6737/90566

  Yılmaz, M. (2015). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (29). https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4771/65646

  Yılmaz, A. (2020). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığında bağlanmanın etkisi ve yordayıcı faktörlerin incelenmesi [Yayımlanmamış tıpta uzmanlık]. Mersin Üniversitesi.

  Yılmaz, M. ve Ertem, İ.S. (2020). İlkokul öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(34), 2210-2219. https://doi.org/10.31589/JOSHAS.489