Classroom teachers' curriculum literacy levels (Case of Bozdoğan district)
(Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri (Bozdoğan ilçesi örneği) )

Yazar : SERKAN TAŞKIN    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3
Sayfa : 21-35
Doi : http://dx.doi.org/10.53688/re.15
    


Özet

In this study, it is aimed to examine the curriculum literacy levels of classroom teachers. according to different variables. The participants of the research consists of 102 classroom teachers working in Bozdoğan district of Aydın in the spring semester of 2021-2022. In this descriptive survey model a 29-item scale was used as the Google form. The scale consists of two sub-dimensions that measure the levels of curriculum literacy. In the analysis of the obtained data, data analysis program was used. When the research findings are examined, it is seen that there is no significant difference in the literacy perceptions of classroom teachers in general and that there are small differences when the literacy perception levels of the curriculum are examined according to the variables. Although there are small differences between the variables of work, gender, place, institution of graduate, professional decency of teachers who have received postgraduate education and are involved in the development of any course curriculum, and access to the curriculum of different courses, there is no significant difference in terms of literacy perception levels in general. no difference was found.Anahtar Kelimeler

Curriculum literacy, classroom teacher, curriculumAbstract

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini 2021-2022 bahar döneminde Aydın ili Bozdoğan ilçesinde görev yapan 102 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada 29 maddelik bir ölçek Google form haline getirilmiş ve uygulanmıştır. Ölçek, öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerini ölçen iki alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma bulguları incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitim programı okuryazarlık algılarında genel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüş ve eğitim programı okuryazarlık algı düzeyleri farklı değişkenlere göre incelendiğinde küçük farklılıklara rastlanmıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemleri, cinsiyeti, görev yapılan yer, mezun olunan kurum, lisansüstü eğitim alıp almama, herhangi bir dersin öğretim programının geliştirilmesinde görev alıp almama ve farklı derslerin öğretim programlarına ulaşabilme değişkenlerine göre eğitim programı okuryazarlık algı düzeyleri arasında küçük farklar olsa da genel anlamda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir.Keywords

Program okuryazarlığı, sınıf öğretmeni, öğretim programı