Özet


Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri (Bozdoğan ilçesi örneği)

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini 2021-2022 bahar döneminde Aydın ili Bozdoğan ilçesinde görev yapan 102 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada 29 maddelik bir ölçek Google form haline getirilmiş ve uygulanmıştır. Ölçek, öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerini ölçen iki alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma bulguları incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitim programı okuryazarlık algılarında genel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüş ve eğitim programı okuryazarlık algı düzeyleri farklı değişkenlere göre incelendiğinde küçük farklılıklara rastlanmıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemleri, cinsiyeti, görev yapılan yer, mezun olunan kurum, lisansüstü eğitim alıp almama, herhangi bir dersin öğretim programının geliştirilmesinde görev alıp almama ve farklı derslerin öğretim programlarına ulaşabilme değişkenlerine göre eğitim programı okuryazarlık algı düzeyleri arasında küçük farklar olsa da genel anlamda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Program okuryazarlığı, sınıf öğretmeni, öğretim programı


Kaynakça