Özet


İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin yordanmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili merkez ilçelerinde bulunan dört ilkokuldan, kolay örnekleme yöntemi ile seçilen ve gönüllü katılım sağlayan 604 ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Horzum ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, Susar-Kırmızı (2006) tarafından geliştirilen “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ve ilgili alan yazın taraması yapılarak düzenlenen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İlişkisel tarama modellerinden korelasyonel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerinin yüksek seviyede, bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. İlkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki düzeyini belirlemek amacıyla yapılan Spearman Korelasyon Analizi sonucunda öğrencilerin her iki ölçekten aldıkları puanlar arasında ters yönlü doğrusal ilişki olduğu görülmektedir. Araştırma alt problemleri arasında yer almamasına rağmen kişisel bilgi formu desteğiyle elde edilen bulgulara bakıldığında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre okumaya yönelik tutum düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeni göz önüne alınarak öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyleri ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin yüksek olduğu ve kız öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.Anahtar Kelimeler

okumaya yönelik tutum, bilgisayar oyun bağımlılığı, ilkokul, dördüncü sınıf öğrencileri.


Kaynakça