Özet


OKULLARIN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE YÖNELİK OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmada okul yöneticilerinin okullarda örgüt kültürüne yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Belirlenen araştırma konusuna uygun olarak pozitivist felsefenin bilimde kurduğu egemenliğe karşı bir yaklaşım olan fenomenoloji araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanınçalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde bulunan okullarda görev yapan okul yöneticileri oluşturmuştur. Belirlenen okullarda,görev süreleri 10 ile 18 yıl arasında değişen, beş ilkokul, üç ortaokul ve iki lise olmak üzeretoplamda on okul müdürüne örgüt kültürüne yönelik araştırma kapsamında görüşme formu uygulanmıştır. Mülakatlardan elde edilen verilerin analizinde; bütünü algılayabilmek amacıyla tüm veriler birer defa okunmuştur. Fenomene yönelik algıyı ortaya çıkarmak amacıyla da tüm veriler bir kez daha okunmuştur. Ardından anlamlı birimler oluşturulmuş ve bu anlamlı birimler dönüştürülerek psikolojik anlamları ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra her yönetici için bir profil oluşturulmuş ve anlamlı birimlerin sentezi yapılarak fenomenin yapısı ortaya çıkarılmıştır. Bulgular kısmı da bu doğrultuda şekillenmiştir.Elde edilen bulgulardan, yöneticilerin çoğunluğunun örgüt kültürünü kuruma ait değerler olarak gördüğü,yöneticilerin doğru geliştirilmiş bir örgüt kültürünün yönetime olumlu katkılar sağlayacağını düşündüğü, informal iletişimin yönetime etkisinin hem olumlu hem de olumsuz yönler içerebileceğinin düşünüldüğü ve örgüt kültürünün oluşumunda örgüt içi etkilerden etkili iletişimin, örgüt dışı etkilerden ise kurumun bulunduğu bölgenin kültürü ile örgüt kültürünün etkileşiminin ağırlıklı olarak katkısı olduğunu beyan ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma, okul yöneticilerinin örgüt kültürüne yönelik görüşlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve elde edilecek sonuçlar doğrultusunda gerekli önerilerin sunulabilmesi açısından önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler

Örgüt kültürü, okul, eğitim, okul yöneticisi


Kaynakça